افزونه نمایش لیبل، تصویر و رنگبندی های مختلف محصولات ووکامرس YITH WooCommerce Color and Label Variations

رایگان

Version 1.15.0 – Released on 12 May 2021
New: support for WooCommerce 5.3
New: added German translation
New: Astra theme compatibility
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Version 1.14.1 – Released on 17 April 2021
New: support for WooCommerce 5.2
Update: YITH plugin framework
Fix: Clear plugin cache on attribute update
Dev: new parameter is available for the filter ‘yith_wccl_empty_option_loop_label’
Dev: new filter ‘yith_wccl_set_srcset_on_loop_image’
Version 1.14.0 – Released on 10 March 2021
New: support for WordPress 5.7
New: support for WooCommerce 5.1
Update: YITH plugin framework
Fix: now is possible to set 0 as value for product attributes
Dev: new filter ‘yith_wccl_force_disable_add_to_cart’
Version 1.13.0 – Released on 09 Februray 2021
New: product attributes meta key handler
Update: YITH plugin framework
Version 1.12.2 – Released on 03 Februray 2021
New: support for WooCommerce 5.0
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Version 1.12.1 – Released on 12 January 2021
New: Support for WooCommerce 4.9
Update: Plugin framework
Update: Language files
Version 1.12.0 – Released on 09 December 2020
New: Support for WooCommerce 4.8
New: Uncode theme compatibility
Update: Plugin framework
Update: Language files
Fix: Compatibility issue with YITH Proteo theme
Fix: Issue on export meta gallery using Bulk Product Editing
Tweak: Cached variations gallery to improve loading speed
Version 1.11.3 – Released on 04 November 2020
New: Support for WordPress 5.6
New: Support for WooCommerce 4.7
Update: Plugin framework
Update: Language files
Version 1.11.2 – Released on 12 October 2020
New: Support for WooCommerce 4.6
Update: Plugin framework
Update: Language files
Fix: Show single variations also on WooCommerce shortcode
Fix: Double check that variation exists before process it
Version 1.11.1 – Released on 18 September 2020
New: Support for WooCommerce 4.5
Update: Plugin framework
Update: Language files
Tweak: Improved YITH WooCommerce Wishlist compatibility
Version 1.11.0 – Released on 20 August 2020
New: Support for WooCommerce 4.4.1
New: Support for WordPress 5.5
New: Support for Woocommerce Variations Update in Cart by makewebbetter
Update: Plugin framework
Update: Language files
Fix: JavaScript error for no-latin charset
Fix: wrong “Hide in archive pages?” variable product meta key
Version 1.10.3 – Released on 01 June 2020
New: Support for WooCommerce 4.2
Update: Plugin framework
Update: Language files
Version 1.10.2 – Released on 24 April 2020
New: Support for WooCommerce 4.1
Update: Plugin framework
Tweak: Improved Flatsome theme support
Version 1.10.1 – Released on 16 March 2020
Fix: Issue on multi colorpicker
Fix: Prevent save empty variation gallery
Fix: Double check image srcset attribute when changing image in archive pages
Version 1.10.0 – Released on 09 March 2020
New: Support for WooCommerce 4.0
New: Support for WordPress 5.4
Update: Plugin framework
Update: Language files
Fix: Missing woocommerce_add_to_cart_validation filter in AJAX add to cart for archive pages
Version 1.9.4 – Released on 05 February 2020
New: Support for WooCommerce 3.9.1
New: Added option to show or hide a single product variation from archive pages
New: Added option to hide or show variable product from loop
Update: Plugin framework
Update: Spanish language
Fix: No products shown on brands archive page
Dev: New filter ‘yith_wccl_available_variations_loop’
Tweak: Using transient on archive pages for better performance
Version 1.9.3 – Released on 20 December 2019
New: Support for WooCommerce 3.9
New: Support for WordPress 5.3.2
Update: Plugin framework
Update: Dutch language
Fix: Reset term relationship on variable attribute changes
Fix: Gallery issue with themes that use global post instead of product
Fix: Show variations in loop also on tax archives and attributes filter
Fix: Single variation visibility on tax archive pages
Version 1.9.2 – Released on 29 November 2019
Fix: Multi-colorpicker issue admin side
Version 1.9.1 – Released on 29 November 2019
Update: Italian language
Update: Notice handler
Update: Plugin framework
Fix: Not possible to edit manually the color attribute on single product page in admin view
Fix: Typo css class
Dev: New parameter for the filter ‘yith_wccl_skip_form_variable_loop’
Dev: Added jQuery trigger adding_to_cart to yith_wccl_add_cart function
Version 1.9.0 – Released on 05 November 2019
New: import/export variation galleries with WooCommerce import/export tools
New: show single variations on WooCommerce archive pages
Version 1.8.14 – Released on 05 November 2019
New: Import gallery images for single variation using WP ALL IMPORT
Update: Plugin framework
Dev: new filter ‘yith_wccl_custom_html_for_attributes_in_custom_tab’
Version 1.8.13 – Released on 30 October 2019
Update: Plugin framework
Version 1.8.12 – Released on 25 October 2019
New: Support for WooCommerce 3.8
New: Support for WordPress 5.3
Update: Plugin framework
Fix: Compatibility issue with YITH WooCommerce Role Based Prices
Version 1.8.11 – Released on 01 Aug 2019
New: Support to WooCommerce 3.7.0 RC1
New: Support to WordPress 5.2.2
New: New plugin admin panel style
Update: Plugin Core
Version 1.8.10 – Released on 29 May 2019
Tweak: get value of default language term if translated value is missing
Update: plugin fw 3.2.1
Fix: check on $sitepress variable
Fix: js error missing variation on loop
Fix: removed WP main query setup from gallery code
Dev: new js trigger ‘yith_wccl_reset_loop_form’
Version 1.8.9 – Released on 03 Apr 2019
New: Support to WooCommerce 3.6.0 RC1
New: Support to WordPress 5.1
New: Support to Eola theme (by Mikado Themes)
Update: Plugin Core
Update: Spanish translation
Fix: Get parent variations gallery for WPML translated products.
Dev: New filter “yith_wccl_use_parent_gallery_for_translated_products”
Version 1.8.8 – Released on 20 Feb 2019
Update: Plugin Core
Fix: get_attribute method called on null
Fix: Check id param before loading variation gallery
Version 1.8.7 – Released on 02 Feb 2019
Fix: Image changes in archive pages if variations are loaded using AJAX
Version 1.8.6 – Released on 31 Jan 2019
New: Support to WooCommerce 3.5.4
Update: Plugin Core
Update: Italian translation
Update: Dutch translation
Fix: Cannot redeclare function ‘yith_wccl_premium_install_woocommerce_admin_notice’
Version 1.8.5 – Released on 10 Dec 2018
New: Support to WooCommerce 3.5.2
New: Support to WordPress 5.0.0
Update: Plugin core
Version 1.8.4 – Released on 29 Nov 2018
Update: Plugin core
Fix: JavaScript error if attribute description is missing
Tweak: Use transients to speed up loading time in archive pages
Dev: New filter “yith_wccl_enable_handle_variation_gallery” to enable/disable variation gallery
Version 1.8.3 – Released on 31 Oct 2018
Update: Dutch translation
Fix: Removed outdated plugin transient
Fix: Product attributes disappear on save
Version 1.8.2 – Released on 25 Oct 2018
New: Support to WooCommerce 3.5.0
Update: Plugin Core
Update Languages files
Fix: Error can’t use function return value in write context
Fix: Image size for variations image in archive pages
Version 1.8.1 – Released on 02 Oct 2018
Fix: JavaScript error for custom product attributes
Version 1.8.0 – Released on 27 Sep 2018
New: Support to WooCommerce 3.4.5
New: Support to WordPress 4.9.8
New: Add different images gallery per variation
Update: Spanish language
Update: Plugin Core
Fix: Compatibility with Flatsome Infinite Scrolling
Dev: Refactoring plugin frontend javascript
Version 1.7.0 – Released on 17 May 2018
New: Support to WooCommerce 3.4 RC1
New: Support to WordPress 4.9.6 RC2
Update: Italian language
Update: Dutch language
Update: Plugin core
Fix: Product image doesn’t change on select variation if “Change product image on hover” is enabled
Dev: New filter ‘yith_wccl_image_selector’ to filter product image selectors
Dev: Added arguments to the filter yith_wccl_html_form_in_loop
Version 1.6.0 – Released on 06 Feb 2018
New: Support to WooCommerce 3.3.0
New: Support to WordPress 4.9.3
New: Compatibility with YITH WooCommerce Request a Quote Premium
Update: Plugin core
Update: Language files
Dev: New filter ‘yith_wccl_empty_option_loop_label’
Version 1.5.0 – Released on 10 Oct 2017
New: Support to WooCommerce 3.2.0 RC2
Update: Plugin core
Tweak: Use of transients to increase plugin speed and performance
Dev: Added filter yith_wccl_skip_form_variable_loop to skip adding the variation form in the loop for specific products or under specific conditions
Version 1.4.0 – Released on 11 Sep 2017
New: Support to WooCommerce 3.1.2
New: Support to WordPress 4.8.1
New: Compatibility with Flatsome Quick View
New: Compatibility with WooCommerce Ajax Filter
New: Dutch translate ( thanks to Boaz van der Zeep )
New: Option to enable AJAX handle for variations form in archive shop pages
Update: Plugin core
Update: Languages file
Fix: “Add New Attribute” popup not showing in post-new.php pages
Fix: Compatibility issue with WP version older than 4.5
Fix: Closing key tag missing for wpml-config.xml
Version 1.3.0 – Released on 13 Mar 2017
New: Support to WooCommerce 2.7.0 RC1
New: Support Ajax variations on single product page
Update: Plugin core
Fix: YITH Infinite Scrolling compatibility issue
Dev: New filter yith_wccl_create_custom_attributes_term_attr
Version 1.2.1 – Released on 17 Nov 2016
New: Support to WP-Rocket LazyLoad
Fix: Notice undefined index on class YITH_WCCL_Frontend
Version 1.2.0 – Released on 06 Oct 2016
New: Change product image on hover (only for one attirbute)
New: Option to show custom attributes style also on “Additional Information” Tab
New: Compatibility with WooCommerce Products Filter
New: Compatibility with YITH Composite Products For WooCommerce
Update: Language files
Update: Core plugin
Fix: Reset attribute type on plugin deactivation
Version 1.1.0 – Released on 25 Jul 2016
New: Spanish translation
New: Compatibility with WooCommerce Quick View by WooThemes
Update: Language files
Update: Core plugin
Fix: Description and default variations on archive pages
Version 1.0.9 – Released on 07 Jun 2016
New: Italian translation
Update: Language files
Update: Core plugin
Fix: Default variation on single product pages for products with only one attribute
Version 1.0.8 – Released on 23 May 2016
New: Compatibility with YITH WooCommerce Added to Cart Popup
New: Set dual color such as blue-white (half box blue and half box white)
New: Show a preview of the attribute image in the tooltip (available only for image attributes)
New: Support to WordPress 4.5.2
New: Support to WooCommerce 2.6 Beta2
Update: Updated textdomain from yith-wccl to yith-woocommerce-color-label-variations
Update: Language files
Update: Core plugin
Fix: Clicking on selected attribute before selecting another one is no longer necessary
Fix: Variations now work with Owl Carousel 2 when infinite loop option is set
Version 1.0.7 – Released on 14 Dec 2015
New: Compatibility with WooThumbs Awesome Product Imagery plugin
New: Compatibility with YITH WooCommerce Gift Card
Version 1.0.5 – Released on 18 Sep 2015
Fix: Add to cart variation out-of-stock in shop page
Version 1.0.4 – Released on 17 Sep 2015
New: Blur effect for product attributes. Activate it on plugin settings page
New: Compatibility with YITH Infinite Scrolling
New: Out of stock label in shop if selected variation is out of stock
New: ITA Translation
Update: Core plugin
Fix: Default variation on shop page
Fix: Replace fragments after add to cart action
Version 1.0.3 – Released on 12 Aug 2015
New: Compatibility with WooCommerce 2.4
New: WP 4.2.4 compatibility
New: Option for choose the form position in archive shop page
Update: Core plugin
Fix: Multiple view cart on shop page
Version 1.0.2 – Released on 25 Jun 2015
New: Ajax Navigation compatibility
Fix: Minor bugs
Version 1.0.1 – Released on 23 Jun 2015
Update: plugin core
Fix: minor bugs
Fix: js error
Version 1.0.0 – Released on 09 Jun 2015
Initial Release
WITH YITH COLOR AND LABEL VARIATIONS YOU CAN:
Have an immediate, intuitive and charming graphic appearance
That subverts the bare WooCommerce selects to offer an overview on all options available for users

Select a colourpicker for each variation
To have an extremely intuitive graphic impact on users

Create an image attribute
The right one for all product variations of which you want to show a preview

Different image gallery per variation
Add a different image gallery for each of the product variations

Add a tooltip to your attributes
To provide additional information on attribute variations

Create a description attribute
To show customers all possible choices they are offered with attribute variations

Show variations also on the Shop page
Instead of product detail page only

Update the product image in a dynamic way
On mouse-over of the variations

Enhance the “Additional information” tab
Showing the attributes list related to the product

Create a custom label
This attribute type is explicitly conceived for those who want to create textual attributes

Show single variations on archive page
Every variation displayed as a separate product

Take advantage of the WPML compatibility
You can easily translate the plugin with the powerful tool offered by WPML

Free Vs Premium
FREE VERSION FEATURES
Create color type attributes
Create label type attributes
Create image type attributes
PREMIUM VERSION FEATURES
Create color attributes
Create label attributes
Create image attributes
Show a description of each attribute in product page
Show a tooltip for each attribute variation
Customise colour and entrance animation of the tooltip
Add a new product variation from attribute section in WooCommerce product page
Show single variations on WooCommerce archive pages New
Add a different separated image gallery for each of the product variations
Change the product image in a dynamic way when hovering the mouse over the related variation
Show all the product attributes in the “Additional Information” tab in product page
Import/export variation galleries with WooCommerce import/export tools New
Import gallery images for single variation using WP All Import New
Plugin integrations

All the products in our YITH catalog are developed on the same shared framework. This grants full compatibility among all our plugins and allows combining them together to get even more powerful results and more complete solutions.

We do our best to also include compatibility with the most popular WordPress and WooCommerce plugins available on the market.

For example, you can use this plugin with*:

Woocommerce Variations Update in Cart (by Makewebbetter)
YITH WooCommerce Added to Cart Popup
YITH WooCommerce Compare
YITH WooCommerce Wishlist

* All the plugins listed in this section are not included in YITH WooCommerce Color and Label Variations. In order to take advantage of a specific integration, you need to purchase and activate the premium version of the related plugin.

Screenshots

General settings

Single variations settings

section “Attributes” – New attribute

“Color” attribute

“Label” attribute

“Image” attribute

section “Attributes” – Product page

Color” attribute – New attribute term

Color” attribute – Image gallery

“Label” attribute – New attribute term

“Image” attribute – New attribute term

Product detail page
Reviews (76)
Customer reviews

76 reviews

5 stars 46
4 stars 24
3 stars 5
2 stars 0
1 star 1

Are you a customer? Submit your review

submit review

4 out of 5

Martin Cohen – verified owner April 6, 2021

Great toolWe’ve been using it for a while and cannot be happier with color swatches option. A simple and clear vision and has helped a lot our customers to make the right decision

5 out of 5

Nishat bourne – verified owner February 23, 2021

Excellent!Yith is always so great with their plugins, I love the hover over option that changes dynamically depending on the variation. Thanks

4 out of 5

Kiani Sheridan – verified owner February 5, 2021

Magic productlittle bit on the pricey side but totally worth it, hoping to see it grow soon

5 out of 5

info3187 – verified owner January 18, 2021

Good functionalityThe plugin works correctly

5 out of 5

Fernando Josè Suarez – verified owner January 4, 2021

WonderfulI’ve tried the free version first and I decided to upgrade to the premium to use it together with YITH Compare. Very satisfied with the great result!

read more reviews

FAQ
Here you can find some frequently asked questions about this plugin. If you can’t find a reply to your doubts, ask a question: we will reply in a very short time

Search in our FAQ:

Topics:
All
General
Stock
Import

Can I associate a thumbnail with the color that is linked to the image of a product?

Can colors and sizes be visible in the product main page in both versions?

What will happen if a certain variation is out of stock?

Is it possible to grey out the size attribute that is out of stock?

Does it manage inventory?

What is the recommended size of an image attribute?

Does the plugin support Ajax loading?

Is it possible to import variations?

How can I only show variations on the product page and not on the shop page?
Can’t find the answer?

Send us your question and we will reply very quick!

Send your question

Technical Info
Version: 1.15.0
Released: 2021-05-12
Minimum PHP version: 5.6
Requires: WordPress 5.4 or higher and WooCommerce 4.5 or higher
Compatible up to: WordPress 5.7.x and WooCommerce 5.3.x
Supported multilanguage plugins: WPML, Loco Translate
Translation ready: YES
Languages 100% guaranteed by YITH: English, Italian, Spanish, Dutch
Support for: YITH Proteo theme. All YITH plugins except for: YITH WooCommerce Product Bundles
Supported third party themes: Avada, Divi, Flatsome, Neighborhood, Storefront, X, Eola, Uncode
GDPR Compliant: Not applicable
> Translate this plugin > View documentation > View changelog > Ask support
Plugin subscription Billed annually

  Single site€ 79,99/ year

50% off today – save € 239,95

  6 sites€ 479,94 € 239,99/ year

A subscription license entitles you updates and support. Each installation of the plugin will require a license key.

Customers also bought these items

YITH Easy Order Page for WooCommerce

It makes the purchase process in your shop more straightforward and faster by giving you the possibility to create custom lists of products for specific customers or resellers.

€ 79,99

YITH Store Locator for WordPress

Enable a store locator on your website and allow your customers to easily reach your points of sale by getting directions in real time and based on their current position.

€ 99,99

YITH Product Description in Loop for WooCommerce

With this plugin you can add a customized text for products on loop pages and replace the general product description.

€ 59,99

YITH FAQ Plugin for WordPress

Create an effective FAQ (Frequently Asked Questions) system on a page of your store.

€ 59,99

دسته:

توضیحات

YITH WooCommerce Color and Label Variations نام افزونه کاربردی فروشگاه ساز ووکامرس می‌باشد که با استفاده از آن می‌توانید برای محصولات متغییر خود ویژگی های مختلف مانند رنگبندی و سایز را اضافه کنید. شاید مشاهده کرده باشید که فروشگاه های اینترنتی برای محصولاتی مانند پوشاک سایز و رنگبندی های مختلفی را در صفحه محصول اضافه کرده تا از طریق آن ، مشتریان بتوانند رنگ و سایز مورد نظر خود را انتخاب کرده و محصول مورد نظر را سفارش دهند. افزونه ووکامرس YITH WooCommerce Color and Label Variations نسخه Premium با ایجاد چنین امکانی به شما کمک می‌کند تا محصولاتی مانند جواهرات و پوشاک که دارای ویژگی های مختلفی مانند سایز ، و اشکال مختلفی می‌باشد را در یک محصول اضافه کنید. در ادامه می‌توانید ویژگی های دیگر این افزونه را مطالعه کنید.

برخی از امکانات افزونه نمایش رنگبندی های مختلف محصولات ووکامرس YITH WooCommerce Color and Label Variations :

  • امکان انتخاب رنگ بندی های مختلف
  • امکان انتخاب عکس برای گزینه محصولات متغییر
  • امکان انتخاب برچسب برای محصولات متغییر
  • امکان انتخاب تولتیپ به عنوان راهنمای گزینه محصولات متغییر
  • بروزرسانی تصویر محصول به صورت پویا
  • ایجاد تب برای نمایش لیست ویژگی های مرتبط با محصول
  • و امکانات دیگر…

https://plugins.yithemes.com/yith-woocommerce-color-and-label-variations

اطلاعات بیشتر

تایید آکسیو
مورد تایید کاربران

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “افزونه نمایش لیبل، تصویر و رنگبندی های مختلف محصولات ووکامرس YITH WooCommerce Color and Label Variations”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *